VILLKOR OCH FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG

1. Allmänt 

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller när Du som kund ("Du/Kund") köper prenumeration på klimatkompensation från Klimathjälpen. Avtalet ingås mellan dig och Klimathjälpen Sverige AB ("Klimathjälpen") (559194-0167), Götgatan 16, 411 05 Göteborg, hemsida: www.klimathjalpen.se, e-postadress: info@klimathjalpen.se, tel.nr 031-166 600.

För att kunna teckna en kompensation måste du vara firmatecknare alternativt godkännande från firmatecknare. Genom ditt tecknande av klimatkompensation intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser. 

1.1 Ändringar i allmänna villkor 

Klimathjälpen äger när som helst rätt att ändra dessa allmänna villkor. Sådan ändring träder i kraft fyra (4) veckor efter det att Klimathjälpen till Kunden avsänt meddelande om de ändrade bestämmelserna eller på annat sätt informerat Kunden om de ändrade bestämmelserna. 

2 Tjänsten klimatkompensation

2.1 Klimatkompensation

Kunden köper prenumeration på klimatkompensation som innebär att kompensera för den klimatpåverkan Kunden gör i sin verksamhet. I praktiken innebär det att det startas ett projekt som minskar utsläpp eller absorberar mer koldioxid jämfört med om projektet inte hade utvecklats alternativt om det utvecklats på annat sätt, ex. kolkraftverk istället för solpark. Kunden väljer själv den mängd som ska kompenseras.

2.2 Hur fungerar mätningen av klimatnyttan?

Från varje projekt som börjat leverera klimatnytta mäts minskningen av koldioxid som släppts ut eller den mängd som absorberats från atmosfären.

2.3 Certifiering 

Klimathjälpen arbetar enbart med Gold Standard certifierade projekt för att säkerställa att projekten verkligen gör nytta. Gold Standard är den högsta certifieringen som ges på klimatprojekt och kontrolleras av FN. För varje ton realiserad koldioxidminskning skapas ett certifikat - ett ton klimatkompensation. Dessa certifikat säljs sedan bla. till Klimathjälpen. Det certifikatnummer som anges på certifikatet skickas ut till Kunden för att visa vilken kompensation som köpts in och spårning kan ske för varje ton co2.

2.4 Inköp av kompensation 

Klimathjälpen gör årligen inköp för all kompensation som görs under perioden. Klimathjälpen förbinder sig att alltid använda certifierade CDM-projekt som är kontrollerade efter lagar och regler utfärdade av FN. Klimathjälpen är fri att välja från vilket projekt kompensationen ska köpas in och förbehåller sig rätten att byta samarbetspartner utan att meddela Kunden. 

3 Pris 

3.1 Pris per ton 

Kunden betalar en totalkostnad för den kompensationen som anges i avtalet. Priset står specificerat per ton. Betalning sker årsvis enligt angiven betalningsmetod i avtalet.

3.2 Fakturering 

Fakturering sker med 20 dagars betalningsvillkor. Sedvanlig fakturaavgift på 35 SEK tillkommer.

3.3 Påminnelseavgift 

Vid försenad eller utebliven betalning förbehåller Klimathjälpen sig rätten att ta ut en påminnelseavgift om sextio (60) kronor. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:535). Vid utebliven betalning förbehåller sig Klimathjälpen rätten att vidta inkassoåtgärder enligt lag. Klimathjälpen äger därvid rätt att debitera påminnelseavgifter och inkassokostnader enligt lag.

3.4 Stoppningsrätt 

Klimathjälpen äger vidare rätt att inställa sin prestation och avsluta avtalet vid betalningsdröjsmål. Klimathjälpen kommer då endast köpa in den mängd kompensation kunden tidigare erlagt betalning för. Klimathjälpen är inte skyldig att meddela Kunden inställelse av fullgörelse på grund av betalningsdröjsmål.

4 Avtalstid och uppsägning

Klimathjälpens tjänst är, om inte annat avtalats, en tillsvidareprenumeration på klimatkompensation. Det betyder att avtalet löper på så länge Kunden inte säger upp sin prenumeration och förnyas automatiskt efter tolv (12) månader med samma villkor. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Kompensationen får aldrig under några omständigheter säljas vidare till annan part.

4.1 Uppsägning

Med iakttagande av eventuell bindningstid kan avtalet sägas upp med en (1) månads uppsägningstid. Uppsägningen sker med fördel per e-post till info@klimathjalpen.se och det går även bra att skicka per post.

5 Ångerrätt 

Kunden erhåller ingen ångerrätt efter åtagande om att köpa kompensationen. 

6 Personuppgifter

Klimathjälpen behandlar Dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Klimathjälpen ansvarar för de personuppgifter som Du som Kund lämnar till oss. Dina personuppgifter används i syfte att kunna fullgöra vårt åtagande till Dig. Genom godkännande av avtalet med Klimathjälpen samtycker Du till att Dina uppgifter sparas för att Klimathjälpen ska kunna behandla Din prenumeration, möjliggöra uppdatering av Din prenumeration, samt för eventuellt marknadsföringsändamål, av Klimathjälpen eller Klimathjälpens samarbetspartners. Du har rätt att få den information som Klimathjälpen har registrerat på Dig och om Du anser den vara felaktig eller irrelevant kan Du begära rättelse eller borttagning ur Klimathjälpens kundregister. Du som kund har också rätt att motsätta Dig att Dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte. Den information som inte kan raderas är sådan som Klimathjälpen måste spara för att upprätthålla sina skyldigheter enligt svensk lag.


7 Befrielsegrunder 

7.1 Omständigheter utanför parts kontroll

Följande omständigheter ska anses utgöra befrielsegrunder om de hindrar avtalets fullgörande och part ska ej vara skyldig att vidtaga åtgärder för att undvika eller övervinna följderna härav: 

7.1.1 Befrielsegrundande omständigheter

Krig, strejk, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt inklusive konflikt på den egna arbetsplatsen, inskränkningar ifråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av kompensationsprojekt som orsakats av någon av nu angivna befrielsegrunder samt varje annan omständighet varöver part ej kunnat råda; allt under förutsättning att part inte kunde råda över sådan omständighet, samt att omständighetens inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid avtalets ingående. 

8 Tvister 

8.1 Tvist i anledning av parternas avtal och tillhörande allmänna villkor

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av allmän domstol, med Göteborgs tingsrätt som första instans. Avtalet ska regleras av svensk rätt.

8.2 Tvist mot tredjeman 

All tvist mot tredje part drivs utan Klimathjälpens inblandning. Med tredje part menas samarbetspartners varpå kompensationen tillhandahålls, statliga instanser eller annan inblandad part.

8.3 Kontraktsbrott

Om kunden bryter mot någon av ovanstående paragrafer vilket orsakar en tvist där tredje part väljer att gå vidare med en rättslig process eller på annat sätt kräver ersättning, förbehåller sig Klimathjälpen rätten att ställa kunden som direkt ansvarig och att tvist ska riktas mot kunden utan Klimathjälpens inblandning.